Johnson Valley  Nov 21, 2005  Nov 22, 2005  Nov 23, 2005  Nov 24, 2005  Nov 25, 2005
Lower Big Johnson, Nov 26, 2005
 
Upper Big Johnson, Nov 26, 2005