Johnson Valley  Nov 21, 2005  Nov 23, 2005  Nov 24, 2005  Nov 25, 2005  Nov 26, 2005
Sunbonnet Pass, Nov 22, 2005